آرشیو مدیران سازمان

محمد شهبازي

اطلاعات فردی:


محمد شهبازي

جایگاه سازمانی : معاون استاندارد پرواز

تحصیلات :

-

سابقه کاری :

معاون استاندارد پرواز 1401 تا کنون

مدیرکل دفتر ریاست و روابط عمومی 1400 تا 1401 

مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 1390/11/24 لغایت 1391/8/30

مدیر کل دفتر مهندسی و قابلیت پرواز 1391/9/01 لغایت 1393/3/10

مدیر کل دفتر ایمنی و بررسی سوانح 1393/3/11 لغایت 1395/08/15

مدیر کل دفتر صلاحیت پرواز 1395/8/16 لغایت 1395/09/22

مدیر کل دفتر عملیات پرواز 1395/9/23 لغایت 1396/3/1

ایمیل سازمانی:

m-shahbazi@caa.gov.ir

دورنگار:

66036552