آرشیو مدیران سازمان

حیدر مصلی نژاد

اطلاعات فردی:


حیدر مصلی نژاد

جایگاه سازمانی : سرپرست دفتر ایمنی

تحصیلات :

سطح تحصیلات

سابقه کاری :

سابقه کاری

ایمیل سازمانی:

h-mosalla@caa.gov.ir

تلفن ها:

660078700-448 ,

دورنگار:

66078700