آرشیو مدیران سازمان

مرتضی دهقان

اطلاعات فردی:


مرتضی دهقان

جایگاه سازمانی : معاون هوانوردی و امور بین الملل

تحصیلات :

کارشناسی ارشد مدیریت حمل ونقل MBA

سابقه کاری :

معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری

مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات هوانوردی  سازمان هواپیمایی کشوری

معاون مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی 

ایمیل سازمانی:

m-deghan@caa.gov.ir

تلفن ها:

66078700 ,

دورنگار:

66078700