شنبه, 06 اسفند 1401 | Article Rating
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات نظافت ، آبدارخانه ها ، فضای سبز و نگهداری تاسیسات و مخابرات و نگهبانی ساختمانهای سازمان هواپیمائی کشوری
 

مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات نظافت ، آبدارخانه ها ، فضای سبز و نگهداری تاسیسات و مخابرات و نگهبانی ساختمانهای سازمان هواپیمائی کشوری

سازمان هواپیمائی کشوری در نظر دارد  نسبت به برگزاری مناقصه عمومی ( انجام خدمات نظافت ، آبدارخانه ها ، فضای سبز و نگهداری تاسیسات و مخابرات و نگهبانی  ) به شماره س/2-11-1402 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید .و کلیه مراحل برگزاری از دریافت اسناد مناقصه تا ارسال پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکتها ، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir   انجام خواهد شد .

بسمه تعالی

مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات نظافت ، آبدارخانه ها ، فضای سبز و نگهداری تاسیسات و مخابرات و نگهبانی

ساختمانهای سازمان هواپیمائی کشوری

سازمان هواپیمائی کشوری در نظر دارد  نسبت به برگزاری مناقصه عمومی ( انجام خدمات نظافت ، آبدارخانه ها ، فضای سبز و نگهداری تاسیسات و مخابرات و نگهبانی  ) به شماره س/2-11-1402 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید .و کلیه مراحل برگزاری از دریافت اسناد مناقصه تا ارسال پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکتها ، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir   انجام خواهد شد .

لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار فراخوان در سامانه می باشد .

کد مناقصه در سامانه تدارکات

تاریخ انتشار : روز دوشنبه 1-12-1401

مهلت تهیه اسناد : روز چهارشنبه 1-12-1401

تاریخ بازدید : روز یکشنبه 14-12-1401 ساعت 10 صبح

مهلت ارائه پیشنهادات: روز شنبه 20-12-1401 ساعت 14

بازگشائی پاکتها روز دوشنبه :22-12-1401 ساعت 14

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : تهران فرودگاه مهرآباد خیابان پرواز سازمان هواپیمائی کشوری

شماره تماس : 66078700  الی 10 داخلی 175

فایل های پیوست

آرشیو زمانی