X
یکشنبه، 24 آذر 1398 | Article Rating
 

فراخوان شناسایی شرکتهای ارائه دهنده نرم افزار BPMS و خدمات مرتبط

سازمان هواپیمایی کشور قصد دارد که برخی از فرایندهای خود را با استاندارد BPMN2 مدلسازی و بر روی ابزارهای استاندارد BPMS پیاده سازی نماید. لذا از کلیه شرکتهایی که ابزارهای مدلسازی و پیاده سازی مربوطه را (داخلی و یا خارجی) به صورت تخصصی به فروش میرسانند دعوت میشود که ویژگیها و قابلیتهای نرم افزار مربوطه، خدمات قابل ارائه خود، معرفی شرکت و خلاصه ای از مشتریان و یا پروژه های انجام شده در این حوزه را حداکثر تا 98/10/1 به آدرس ایمیل it@cao.ir ارسال نمایند.

سازمان هواپیمایی کشور قصد دارد که برخی از فرایندهای خود را با استاندارد BPMN2 مدلسازی و بر روی ابزارهای استاندارد BPMS پیاده سازی نماید. لذا از کلیه شرکتهایی که ابزارهای مدلسازی و پیاده سازی مربوطه را (داخلی و یا خارجی) به صورت تخصصی به فروش میرسانند دعوت میشود که ویژگیها و قابلیتهای نرم افزار مربوطه، خدمات قابل ارائه خود، معرفی شرکت و خلاصه ای از مشتریان و یا پروژه های انجام شده در این حوزه را حداکثر تا 98/10/1 به آدرس ایمیل it@cao.ir ارسال نمایند.

سازمان هواپیمایی کشور قصد دارد که برخی از فرایندهای خود را با استاندارد BPMN2 مدلسازی و بر روی ابزارهای استاندارد BPMS پیاده سازی نماید. لذا از کلیه شرکتهایی که ابزارهای مدلسازی و پیاده سازی مربوطه را (داخلی و یا خارجی) به صورت تخصصی به فروش میرسانند دعوت میشود که ویژگیها و قابلیتهای نرم افزار مربوطه، خدمات قابل ارائه خود، معرفی شرکت و خلاصه ای از مشتریان و یا پروژه های انجام شده در این حوزه را حداکثر تا 98/10/1 به آدرس ایمیل it@cao.ir ارسال نمایند.

سازمان هواپیمایی کشور قصد دارد که برخی از فرایندهای خود را با استاندارد BPMN2 مدلسازی و بر روی ابزارهای استاندارد BPMS پیاده سازی نماید. لذا از کلیه شرکتهایی که ابزارهای مدلسازی و پیاده سازی مربوطه را (داخلی و یا خارجی) به صورت تخصصی به فروش میرسانند دعوت میشود که ویژگیها و قابلیتهای نرم افزار مربوطه، خدمات قابل ارائه خود، معرفی شرکت و خلاصه ای از مشتریان و یا پروژه های انجام شده در این حوزه را حداکثر تا 98/10/1 به آدرس ایمیل it@cao.ir ارسال نمایند.

ثبت امتیاز
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: