وظایف شورای عالی هواپیمایی كشوری

  • مطالعه و اظهار نظر در مسائل مربوط به هواپیمایی كشوری كه از طرف وزارت راه و شهرسازی به شورا ارجاع و یا یكی از اعضای شورا پیشنهاد نماید.
  • اظهار نظر راجع به صدور پروانه بهره‌برداری هوایی یا الغا یا توقیف موقت یا محدود ساختن اختیارات مندرجه در پروانه كه طبق مقررات قانونی به شورا ارجاع می‌شود.
  • تعیین و تصویب نرخ حمل و نقل هوایی مسافر و بار.
  • اظهار نظر راجع به لوایح قانونی مربوط به هواپیمایی كشوری و طرح موافقتنامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی با دول خارجی كه به وسیله دولت تقدیم مجلسین می‌شود.
  • تعیین خط مشی كلی هواپیمایی كشوری