دفتر برنامه ریزی تشکیلات و بودجه

شرح وظایف

 • تنظيم برنامه‌هاي بلند مدت، ميان مدت و سالانه سازمان بر اساس سياستهاي كلان كشور.
 • تجزيه وتحليل شاخصهاي موثر اقتصادي در حوزه حمل ونقل هوايي و پيش بيني اثرات آن در آينده صنعت.
 • تهيه گزارش هاي تحقيقي و پژوهشي و ارائه به مسئولين مربوطه به منظور بهره برداري هاي لازم در امر سياست گذاري در بخش حمل و نقل هوايي
 • نظارت بر انطباق فعاليت هاي سازماني با اهداف تعيين شده طي برنامه هاي پنج ساله توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي کشور.
 • مطالعه و استقرار نظام ها و سبک هاي مديريتي نوين در راستاي بهبود مديريت.
 • توسعه مديريت و امور مديران از طريق بررسي و مطالعه نظام ها و سبك هاي مديريت نوين و نظام هاي مديريتي سازمان و ارتقاء فرهنگ و فن آوري مديريت در آن و همكاري با دفتر ارزیابی عملکرد و تضمین کیفیت در تعيين شاخص هاي اختصاصي ارزيابي عملكرد واحدها و مديران سازمان با هدف بهبود مديريت
 • اصلاح تشكيلات سازمان از طريق بررسي و مطالعه لازم به منظور اصلاح ساختار سازماني ، مطالعه مستمر وظايف سازمان به منظور بهبود تفكيك و تقسيم وظايف ميان واحد ها و جلوگيري از تداخل و موازي كارها، بررسي و تهيه و تنظيم نمودار سازماني ، اهداف ، شرح وظايف و ...
 • منطقي نمودن اندازه دستگاه با مهندسي مجدد مأموريت ها ، تدوين برنامه نيروي انساني ،شناسايي وظايف قابل واگذاري و يافتن راهكارهاي مناسب براي انجام وظايف ، خدمات و مأموريت هاي سازمان به روش غير دولتي و انجام بررسي هاي لازم به منظور بهينه سازي ساختار ، تركيب و توزيع نيروي انساني سازمان.
 • تهيه و تنظيم بودجه سازمان با همكاري واحدهاي ذيربط و پي گيري در مراجع مربوطه.
 • تهيه و مبادله موافقتنامه‌هاي سازمان و پيشنهاد اصلاحات لازم.
 • كنترل مستمر عملكرد بودجه هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه‌اي.
 • پيگيري تدوين بودجه هاي لازم براي پروژه هاي تحقيقاتي اولويت گذاري شده دربودجه هاي ساليانه سازمان
 • مطالعه و بررسي در خصوص تعرفه هاي هوانوردي
 • تهيه و تدوين پيش نويس آئين نامه و دستورالعمل مربوط به تعرفه هاي هوانوردي با همكاري ساير واحدهاي ذيربط و ارسال آن به مراجع ذيربط جهت تصويب.
 • برنامه ريزي لازم جهت وصول تعرفه هاي هوانوردي
 • آموزش و بهسازي نيروي انساني از طريق نياز سنجي آموزشي ، طراحي برنامه هاي آموزشي ، اخذ مجوز دوره هاي آموزشي و نظارت بر حسن اجراي دوره هاي مذكور با همكاري مراجع ذيصلاح
 • برنامه ريزي نيروي انساني سازمان با توجه به اهداف و وظايف سازمان.
 • اجراي دستورالعمل انتخاب و انتصاب مديران جهت شايسته گزيني
 • انجام ساير امور محوله.