شرح وظایف

 • مدیریت امور فن آوری اطلاعات در جهت اجرای برنامه های توسعه این فن آوری و تحقق دولت الكترونیك در سازمان.
 • جمع آوری آمار نشست و برخاست فرودگاه ها، بار ومسافر و پست .
 • دریافت اطلاعات از مركز كنترل فضای كشور.
 • نظارت بر سیستم های امنیتی شبكه.
 • نظارت بر نگهداری و پشتیبانی شبكه كامپیوتری شامل سرورها، سوئیچ هاو...
 • بروز رسانی وب سایت سازمان.
 • تهیه وتدوین وتجزیه وتحلیل آمارهای مورد نیاز صنعت هوانوردی وارائه به سایر دفاتر سازمان ومراجع ذیربط.
 • تدوین و اجرای طرح جامع فناوری اطلاعات مدیریت شبكه، اینترنت، و اینترانت و ایمنی سیستمها.
 • راهبری سیستم اتوماسیون اداری، طرح تكفا – پرتال.
 • ایجاد شبكه و زیر ساختها و بستر IT در سازمان.
 • راهبری امور ارتباطات رایانه ای، پیاده سازی و ایجاد بستر مناسب جهت برخورداری از اینترنت و اینترانت مطمئن، نگهداشت و توسعه سایت اینترنتی سازمان و تامین امنیت آن.
 • ساماندهی نرم افزارهای مرتبط با شبكه، امنیت شبكه، ارتباط و سیستم عامل، تجهیزات سخت افزاری و شبكه در سازمان.
 • ارائه خدمات سخت افزاری و نرم افزاری و پشتیبانی آنها.
 • ایجاد بستر و پیاده سازی استانداردهای امنیت اطلاعات و شبكه در سطح سازمان.
 • انجام سایر امور محوله.