معاونت هوانوردی و امور بین الملل

شرح وظایف معاونت

 • تهیه وتدوین مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به اداره كنترل فضای كشور
 • سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد فرودگاه ها
 • نظارت بر ارایه خدمات هواشناسی درفرودگاه ها و مسیرهای هوایی طبق مندرجات انکس مربوطه .(انكس3)
 • صدور مجوز پرواز درقلمرو هوایی کشور ونظارت بر آنها با هماهنگی وزارت امورخارجه و ستاد کل نیروهای مسلح.
 • نظارت بر تهیه نقشه های هوانوردی شامل طرح های تقرب فرودگاه ها، مسیرهای ورودی و خروجی فرودگاه ها ، موانع طبیعی و مصنوعی و ...(انكس4)
 • نظارت بر اجرای مقررات ورود و خروج مسافرین و بار، گمرک، گذرنامه ، بهداشت، قرنطینه، ویزا، مهاجرت، بازرسی مسافرین و تسهیلات مرتبط فرودگاهی.
 • نظارت بر چگونگی کنترل فضای کشور توسط واحدهای مراقبت پرواز، طبقه بندی فضای کشور ، تعیین مسیرهای پروازی و نحوه کنترل ترافیک درفضا.
 • نظارت بر طراحی و ساخت فرودگاه ها، صدور گواهینامه فرودگاهی ، میدان عوامل پرواز ، حریم بی خطری پرواز، سیستم روشنایی ، خدمات زمینی و ... سیاستگذاری و برنامه ریزی در امور مخابراتی و صدور دستورالعمل های مربوطه به امور مخابرات و مبادله پیام ها و دستگاه های مورد نیاز در فرودگاه ها.
 • تنظیم و تدوین مقررات و دستورالعمهای مربوط به کنترل فضای کشور و صدور اجازه پرواز و جلوگیری از آن و نظارت بر واحدهای مراقبت پرواز فرودگاه ها
 • نظارت بر سرویس های اطلاعات هوانوردی نظیر کلیه اطلاعات فرودگاهی بسته یا باز بودن باندها، عملیاتی بودن دستگاه های کمک ناوبری و ...
 • نظارت بر تامین امنیت هوانوردی در فرودگاهها و فضای کشور، برخورد با هرگونه مداخلات غیر قانونی در امور هوانوردی، محافظت از فرودگاه ها ، امنیت مسافر و بار و ...
 • بررسی و نظارت برنحوه عملکرد و ارائه خدمات حمل ونقل داخلی و بین المللی مسافر و بار مؤسسات حمل و‌نقل هوایی
 • تهیه طرح موافقتنامه ها و قرارداهای بین المللی و مبادله آنها.
 • اعمال نظارت های لازم بر اجرای سیاست ها و برنامه های حمل و نقل هوایی كشور در ابعاد بین المللی، منطقه ای و چندجانبه.
 • اعمال نظارت بر فعالیت های مربوط به چگونگی تعامل كشور با مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها، پروتكل ها و سایر اسناد مورد نظر سازمان ها و مجامع بین المللی، منطقه ای و چندجانبه ذیربط به ویژه سازمان جهانی هواپیمایی كشوری (ایكائو)
 • مطالعه و بررسی دستور كار، گزارش ها‌، پیشنهادها، تصمیمات، قطعنامه ها و بیانیه های مصوب اجلاس های مربوط به مجامع و سازمان های تخصصی بین المللی، منطقه ای و چندجانبه ذیربط.
 • ملاقات و مذاكره با مقامات عالیه كشورها، مجامع و سازمان های تخصصی بین المللی، منطقه ای و چند جانبه ذیربط به منظور تقویت مناسبات و ارتباطات هوانوردی جمهوری اسلامی ایران با این مجامع و سازمان ها و ایجاد زمینه مساعد برای استفاده از كمك های فنی، مشورتی و آموزشی آنها.
 • همكاری با مجامع و سازمان های تخصصی بین المللی، منطقه ای و چندجانبه ذیربط در مورد برگزاری و شركت در كنفرانس ها، سمینارها و سایر گردهمایی های مربوط در سطح جهانی و منطقه ای با رعایت مقررات كشور.
 • نظارت، همكاری و هماهنگی با سایر دستگاه های دولتی كشور درخصوص موضوعات و تصمیماتی كه به نحوی در امور هوانوردی كشور در بعد بین المللی تأثیر می گذارد و انجام اقدامات مقتضی.
 • اعمال نظارت و ارایه راهكارهای مناسب به منظور تهیه و تدوین پیش نویس مقدماتی قراردادها،‌ موافقت نامه ها یا پروتكل های مربوط در چارچوب قوانین و مقررات كشور حسب مورد.
 • اعلام مواضع رسمی دولت درخصوص كلیه موضوعات مرتبط با سازمان جهانی هواپیمایی كشوری و سایر سازمان ها ، مجامع بین المللی و منطقه ای مرتبط با هوانوردی با تایید رییس سازمان.
 • اعمال نظارت های لازم به منظور تهیه و تدوین كلیه گزارش های لازم جهت ارایه به سازمان جهانی هواپیمایی كشوری و سایر سازمان ها و مجامع بین المللی و منطقه ای و چندجانبه ذیربط.
 • اعمال نظارت عالیه و هماهنگ نمودن فعالیت های بین المللی، منطقه ای و چندجانبه موسسات و شركت های و سازمان های فعال در حوزه هوانوردی و حمل و نقل هوایی كشور.
 • بررسی و فراهم آوردن امكانات استفاده از همكاری های فنی مجامع و سازمان های تخصصی بین المللی، منطقه ای و چندجانبه ذیربط برای بهره گیری از خدمات آموزشی، مشاوره ای و پژوهشی آنها و مشاركت در تنظیم طرح های همكاری های فنی متناسب با نیازهای صنعت هوانوردی كشور.
 • تهیه و تنظیم پیش نویس لوایح قانونی، تصویب نامه ها و آیین نامه ها و اساسنامه ها و همچنین قراردادهای حقوقی مورد نیاز سازمان و صنعت هوانوردی كشور.
 • نظارت و پیگیری برای اظهارنظر در مورد پیش نویس پروتکلها و موافقت نامه ها، قراردادهای داخلی و خارجی برحسب مورد.
 • نظارت بر انجام امور ثبتی، اعلام شکایت و اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضائی به نمایندگی از طرف سازمان متبوع و دفاع از آن در کلیه مراحل و همچنین دفاع از دعاوی که علیه سازمان هواپیمایی كشوری در محاکم و مراجع مختلف قضائی مطرح می گردد.
 • اظهارنظر مشورتی و ارائه طریق قانونی به سازمانها، واحدها و موسسات تحت نظارت سازمان.
 • برقراری رابطه مناسب و سازنده بین مجلس شورای اسلامی وسازمان و پیگیری کلیه موارد مربوط به سازمان در مجلس شورای اسلامی.
 • تهیه و تنظیم لوایح قانونی یا مواد مقرراتی که در رابطه با سازمان می بایستی از تصویب مجلس شورای اسلامی بگذرد.
 • دفاع از منافع و تشریح نقطه نظرها و یا اهداف سازمان در موارد طرح ها و لوایح و انعکاس اطلاعات لازم برای پاسخگویی به مسائل مطرح شده از طرف نمایندگان مجلس با همکاری و مشارکت حوزه های ذیربط.
 • تهیه و تنظیم گزارش های مورد نیاز از جلسات یا کمیسیون های مجلس شورای اسلامی برای سازمان خصوصا در رابطه با مواردی که به نحوی به سازمان ارتباط دارد.
 • صدور، تمدید، تعلیق ولغو مجوز تاسیس دفاتر خدمات مسافرت هوایی و نظارت بر آنها
 • اداره كمیته های هوانوردی و دائمی اداره امور فضای كشور، كمیته فنی وكمیته تسهیلات فرودگاهی
 • نظارت بر حسن اجرای انكس های 17،15،14،11،10،9،4،3
 • انجام سایر امور محوله.