شرح وظایف دفتر

 • تدوین و بروز نگهداشتن سند برنامه ایمنی كشور (SSP).
 • ایجاد سیستم جمع آوری داده ها و پردازش ایمنی (SDCPS)، تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه گزارشهای لازم
 • تعیین سطح قابل قبول از عملکرد ایمنی (ALOS)
 • انجام اقدامات لازم برای تشویق گزارش دهی ایمنی نظیر ارتقاء فرهنگ ایمنی.
 • انجام اقدامات لازم به منظور ایجاد سامانه جمع آوری و تجزیه و تحلیل گزارش ها و اطلاعات مربوط به سوانح، حوادث، فعالیت ها و وضعیت های مخاطره آمیز و همچنین گزارش های داوطلبانه
 • انجام اقدمات لازم به منظور صدور بخشنامه های ایمنی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه
 • پیگیری مصوبات و هماهنگی جلسات كمیته ایمنی (به عنوان دبیر كمیته)
 • پیشنهاد شاخص های كلان ایمنی به كمیته ایمنی
 • تهیه داشبورد وضعیت ایمنی
 • تجزیه و تحلیل داده های ایمنی و ارائه گزارش تحلیلی به منظور هدفمند نمودن ممیزیها و بازرسی های سازمان با هدف تقویت و تمركز نظارتهای سازمان بر نقاطی كه مشكلات ایمنی وجود دارد.
 • ساماندهی سیستم گزارش دهی ایمنی اجباری (Mandatory safety Reporting System) سازمان به صورت متمركز بر روی بستر ECCAIRS
 • مدیریت ، نظارت و كنترل بر واحد مداومت كار (OSIU)
 • ساماندهی سیستم گزارش دهی ایمنی داوطلبانه (Voluntary Safety Reporting System) و انعكاس موارد به بخشهای مختلف
 • بررسی و پذیرش شاخصهای عملكرد ایمنی (Safety Performance Indicator) ارائه دهندگان خدمات هوایی و نظارت بر جمع آوری دادههای ایمنی توسط این شركتها
 • بررسی و پذیرش مقادیر هدف گذاری شده برای شاخص های عملكرد ایمنی (Safety Performance Target) در ارائه دهندگان خدمات هوایی و نظارت بر میزان موفقیت شركت ها در دستیابی به هدفهای تعیین شده
 • مشاركت در نشستهای ٱموزشی و همایش های علمی و اجلاس های مرتبط
 • مشاركت در بروز نمودن مقررات مرتبط شامل بررسی مقررات هواپیمایی بین‌المللی و منطقه ایی و بقیه كشورها
 • بررسی و ارایه پیشنهادات لازم در خصوص اختلاف عملكرد مقررات جاری با ضمایم پیمان شیكاگو
 • انجام اقدامات لازم جهت تدوین ارائه آمار و اطلاعات مربوط به مراجع ذیصلاح.
 • انجام اقدامات لازم به منظور نگهداری و حفاظت از مدارک و اسناد مربوطه
 • انجام سایر امور محوله