معرفی دفتر

دفتر مركزي حراست سازمان هواپيمايي كشوري با بكارگيري نيروهاي متخصص عهده دار حفاظت از پرسنل و اجراي ماموريت ها و وظايف مربوط به بخش امنيت (انكس 17) ايكائو (سازمان هوانوردي بين‌الملل) حفاظت از اسناد، حفاظت از اماكن و امنيت فن آوري و سايبري و نظارت و هدايت حراست هاي تابعه شامل شركت‌هاي هواپيمايي، هلي كوپتري، هندلينگ ها، موسسات آموزش هوانوردي و كليه رده هايي كه در بخش‌هاي مختلف امنيت هوانوردي فعاليت دارند بوده و به مقررات و دستورالعمل هاي مربوط به امنيت شامل نظارت بر اجراي اثر بخش مقررات امنيت هوانوردي ، جلوگيري از مداخلات غير قانوني، جلوگيري از حمل هرگونه بار و انتقال هرنوع اشياء ممنوعه و كالاي خطرناك ( مجاز،غيرمجاز) ممانعت از پروازهاي غيرمجاز و تردد افراد فاقد صلاحيت را در صنعت هوانوردي كشور را نيز بعهده دارد. پاسخگویی به پانل بررسی سوانح(مداخلات غيرقانوني) ایكائو نیز جزء وظایف این دفتر محسوب می شود.