دفتر نظارت بر عمليات هوانوردی

شرح وظایف دفتر

 • مطالعه و بررسی پیشنهادهای ارایه شده از سوی سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری با هماهنگی سایر واحد های ذیربط و تهیه پاسخ لازم برای ارسال به سازمان ایکائو
 • بررسی استانداردها و توصیه‌های ایکائو و اعلام موافقت یا اختلاف عملکرد به سازمان ایکائو با همکاری سایر واحدها.
 • شرکت در کمیته‌ها و سمینارهای تخصصی ایکائو به منظور بررسی مقررات هوایی و اعلام نظر سازمان با همکاری سایر واحدها.
 • تهیه و تنظیم و پیشنهاد آیین‌نامه‌های اجرایی حقوقی مربوط به استانداردها و توصیه‌های ایکائو و پیگیری مراحل مربوطه به منظور به تصویب رساندن آن در مراجع ذیربط.
 • طرح پیشنهادات سازمان در زمینه اصلاح مقررات ایکائو و یا طرح موارد جدید اصلاحی و پیگیری آن از طریق نماینده سازمان.
 • مطالعه و بررسی مقررات هواشناسی و ایجاد زمینه‌های اجرایی لازم و ایجاد هماهنگی با سازمان هواشناسی کشور.(ضمیمه 3 ایکائو)
 • نظارت بر اجرای مقررات كنترل ترافیك هوایی در فضای كشور و حوزه های عملیاتی فرودگاه ها.(ضمیمه شماره 11)
 • تنظیم و تدوین مقررات مربوط به اجازه كلیه پروازها ( بازرگانی ، نظامی ، شخصی و فوق سبك) و نظارت بر اجرای آنها
 • تدوین دستور العمل های هماهنگی با وزارت امور خارجه و سازمان های نظامی و غیر نظامی در خصوص اجازه پروازها .
 • هماهنگی با كشورها برای مذاکره انعقاد و اصلاح موافقت نامه های مراكز كنترل پروازی با همكاری دفترامور حقوقی و امور بین الملل.
 • همکاری وهماهنگی و امور هوانوردی بین سازمان های نظامی و غیر نظامی.
 • برگزاری جلسات و اداره كمیته دائمی امور فضای كشور .
 • تهیه و تنظیم طرح های پروازی نقشه ها و نشریات هوانوردی انتشار آنها .(ضمیمه شماره 15 ایکائو)
 • سیاستگذاری و ساماندهی فضای كشور برای طراحی و توسعه و برقراری مسیر های هوایی مستقیم و تعدیل مناطق خطر، احتیاط ، محدوده و ممنوعه.
 • نظارت بر ارائه خدمات ناوبری هوائی در كشور
 • نظارت بر عملیات فرودگاهی در كشور
 • تائید اسناد و نظامنامه های عملیات ارائه دهندگان خدمات ناوبری هوائی و فرودگاهی
 • برنامه ریزی و پیگیری اجرای اقدامات مربوط به استقرار روشهای نوین ناوبری هوائی CNS/ATM در كشور
 • تهیه بخشنامه های ایمنی در حوزه های تحت نظارت
 • برنامه ریزی در خصوص برقراری سیستم های برق اضطراری و روشنایی باند ها و نظارت بر نصب و بهره برداری صحیح از سیستم ها و تجهیزات مربوط(ضمیمه 14 ایکائو)
 • صدور مجوز تخصیص فرکانس مخابراتی دستگاه های ارتباطی و ناوبری بر شرکت های هوایی.
 • تعیین و تدوین ضوابط مربوط به انتصاب مدیران فرودگاه ها و معاونین عملیاتی ایشان و نظارت بر حسن اجرای آن.
 • سیاست گذاری و تهیه دستور العمل ها و ضوابط مربوط به تجهیزات و دستگاه های كمك ناوبری و ارتباطی مخابراتی فرودگاهی كشور و نظارت بر اجرای مطلوب سیاست های ابلاغی سازمان در این خصوص .
 • تائید نظامنامه موسسات و شرکت های فرودگاهی و هوانوردی
 • بررسی پیشنهادهای ایكائو در خصوص انكس 14 و اعلام نظر نسبت به قبولی و یا هرگونه اختلاف عملكرد و همكاری وهماهنگی در خصوص ممیزی های مربوطه.
 • بررسی پیشنهادهای احداث فرودگاه ها جهت بهره برداری هواپیماهای سبك و یا هلیكوپتر و طرح موضوع در كمیته های دائمی اداره امور فضای كشور و اقدام لازم بر اساس مصوبات كمیته های مذكور.
 • تدوین دستورالعمل هماهنگی فرودگاههای مشترك و نحوه بهره برداری از آنها و نظارت بر اجرای دستور العمل های مذكور.
 • ساماندهی و برنامه ریزی در خصوص چگونگی بهره برداری از فرودگاه ها توسط پروازهای نظامی ( ناوبری ، آموزشی ، مأموریت های ویژه).
 • تائید صلاحیت مدیران فرودگاهی و معاون عملیاتی فرودگاه ها.
 • نظارت بر تهیه و تدوین طرح جامع فرودگاه های كشور و پیگیری و نظارت جهت اجرای آن . (انكس14)
 • تعیین ضوابط و مقررات احداث فرودگاه ها و بررسی طرح های توسعه فرودگاهی و اعلام نظر در این خصوص(انكس14)
 • نظارت بر اجرای مقررات در حوزه فنی و عملیاتی و عوامل میدان پروازی فرودگاهی . (انكس14)
 • كنترل موانع در سطوح پروازی فرودگاه ها . (انكس14)
 • صدور یا تمدید مجوز ارائه سرویس AIS برای متقاضیان براساس دستورالعمل و آئین نامه مصوب
 • تهیه و تدوین دستورالعمل و آئین نامه صدور یا تمدید مجوز ارائه سرویس AIS
 • بررسی و تصویب دستورالعمل و مقررات (AIS MANUAL) ارائه سرویس اطلاعات هوانوردی
 • بررسی شرایط احراز پست پرسنل ارائه سرویس ( Tob specification) AIS
 • تطابق دستورالعمل های سرویس AIS با مقررات ملی و بین المللی (ANNX 4,ANNX 15)
 • تهیه و تدوین برنامه های نظارت و بازرسی دوره ای و غیر مترقبه از ارائه کننده سرویس AIS و تهیه چک لیست های مربوطه
 • انجام بازرسی و نظارت دوره ای و غیر مترقبه از ارائه کننده سرویس AIS
 • پی گیری اشکالات مشاهده شده درطول بازرسی های فوق تا کاهش یا رفع اشکالات
 • بررسی و تأیید و تصویب طرح های اضطراری فرودگاه ها و پیش بینی دستور العمل های اضطراری به هنگام رویدادها .
 • همكاری با واحدهای ذیربط از جمله گروه تجسس و نجات و مراجع امنیتی و انتظامی در مواقع بروز حوادث و سوانح هواپیمایی.
 • تنظیم و تدوین مقررات تجسس و نجات و حوادث غیر مترقه و همكاری با تجسس و نجات دریایی و انعقاد توافقتنامه
 • نظارت بر ارائه سرویس های تجسس و نجات به هواپیماهای سانحه دیده ، مفقود شده یا درحال اضطرار طبق مقررات بین المللی.
 • انجام سایر امور محوله.